İstanbul : (0216) 701 11 55

HUZURLU YAŞAM ALANLARI

Entegre Tesis Periyodik Bakım

Entegre Tesis Periyodik Bakım, makine ve tesislerin arızî duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden olmaktadır.

Sıfır hata, sıfır Kaza, sıfır duruş ve doğal olarak en az kayıplara ulaşma doğrultusunda geliştirilen çağdaş bakım sistemleri önem kazanmaktadır.

Günümüzde tesisler, ekipmana/makine ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Ve yeni Bakım Yöntemlerini kullanarak, meydana gelebilecek teknik sorunları planlı bakımlarla minimize etmeyi, verimliliğini artırmayı ve maliyetleri yükselten etkilerin oluşmasını engellemeyi amaçlamaktadırlar.

Bakım, işletmedeki ekipman ve sistemlerin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Bakım faaliyetleri, 4 temel amaca yönelmelidir;

• Maliyetini düşürmek,
• Ürün kalitesine katkıda bulunmak
• Tesis ömrünü artırmak
• Sürekliliğini sağlamak

Yeni Bakım Yöntemleri ile periyodik bakım öncesi, işgücü ve yedek parça ihtiyaçlarının hesaplanması, periyodik bakım için bakım iş emirlerinin otomatik oluşturulması, oluşan iş emirlerinin takibi, bakım işleminde kullanılan fiili iş gücü ve yedek parçaların sisteme girilmesi, ilgili bakım personelinin uyarılması sağlanmaktadır.

Yönetimini yaptığımız sitelerde periyodik bakımlar için işgücü ve yedek parça ihtiyaçlarının belirlenmesi yoluyla hem oluşması muhtemel darboğazlar tespit edilebilmekte hem de gereksiz stoklar önlenerek stok maliyeti önlenebilmektedir. Ayrıca, bakım iş emirlerinde oluşan gerçek maliyetler de detaylı olarak incelenebilmektedir. Farklı hesaplama raporları ve grafikler, maliyet analizlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

YGBS EASY LIFE Yönetim Hizmetleri A.Ş. Olarak yeni bakım yöntemlerini kullanarak gelişen teknoloji ile işletmeler, tesislerin, makinelerin, diğer araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını düzenleyerek, beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi için yürütülen aktivitelerin düzenli bir şekilde planlanmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

Bakım Yönetimi’nin amacı, bir işletmede mevcut ve bakım masrafları kalemine masraf oluşturan tüm demirbaşların; modern yöntemler yardımıyla, en uzun ömürle, hiç arızasız ve en az maliyetle kullanıma hazır olmalarını temin etmektir. Ve özellikle kesintisiz hizmet vermekte olan tesislerde, doğabilecek problem ve sorunların en alt seviyeye indirilmesini sağlayarak sürecinin verimliliği artırmaktadır.

Entegre Tesis Periyodik Bakım Yönetimi‘nin doğru uygulandığı tesislerde; ekipmanlar (demirbaşlar) ihtiyaca tam cevap verirken, ekipman bakım masrafları da toplam üretim masraflarının %10’undan daha düşük olmaktadır. Uygulanan bakımın seviyesine ve tesisin cinsine göre bu değer, %3’lere ve hatta %2’lere kadar indirilebilmektedir.

Sonuç olarak, Çağdaş ve Modern Bakım Yönetimi, işletmelerde uygulanmaya çalışılan oldukça yeni bir kavramdır. Çağdaş ve Modern Bakım Yönetimi deyince; modern bakım metotları ile birlikte modern bakım ekipmanlarını ve modern yönetim sistemlerini uyumlu ve bir bütün olarak kullanan bir yönetim sistemi olarak anlaşılmaktadır.

Tesislerin makine, bina, teçhizat v.b. ekipmanlarının periyodik bakım planlarını hazırlayan, iş emirleri bazında bakım ve onarımları, işçilikleri, malzeme sarflarını, dış bakım giderlerini, arıza istatistiklerini takip eden, arıza, şirket dışında yapılan bakım vb. bakım türlerini destekleyen, yazılım ile teknik ekibimiz ile kontrolleri yapmaktayız.

YGBS EASY LIFE Yönetim Hizmetleri A.Ş. Olarak Kullanmış Olduğumuz Bakım Programı Yazılımı;

• Bakım İşlerinin zamanında ve ekonomik olarak yapılmasını sağlar,
• Tüm arızalar kayıt altında tutulmasını ve her arızanın mali yükünün izlenmesini sağlar,

• Periyodik bakım modeli sayesinde, her makinenin planlı bakımlarının kontrol altında tutulmasını ve makine ömürlerinin artırılmasını sağlar,

• Periyodik bakım modeli sayesinde, gerekli iş gücü ve yedek parça ihtiyacının önceden belirlenmesini sağlar,

• Periyodik bakım modeli sayesinde, planlamacıların daha sağlıklı üretim planı yapmalarını sağlar,

• Kestirimeci bakım modeli sayesinde, her makine için ölçüm değerlerinin girilmesini ve belirlenen tolerans aralığında otomatik bakım talimatı verilmesini, bu sayede makinelerin olası arızalardan korunmasını sağlar,

• Makine grubu, makine ve iş emri bazında bakım maliyetlerinin (işçilik ve malzeme) alınmasını sağlar,

• Güvenlik ve İş Talimatları sayesinde hata yapma olasılığının azalmasını, işgücü verimliliğinin artmasını ve işletmenin bakımla ilgili “BİLGİ BANKASI” oluşmasını sağlar,

• Bakım personelinin performansının izlenmesini sağlar,
• Bakım tarihçeleri tutulduğundan bakım istatistiklerinin ve makine ömürlerinin raporlanmasını sağlar,

• Uyarı sistemi sayesinde Üretimi Etkileyen Arızalar, Açık Arızi İş emirleri, Açık Planlı Bakım İş emirleri, Bekleyen İş Talepleri, Süresi Geçen Bakımları, Süresi Yaklaşan Bakımlar ve Kritik Stok Seviyelerinin bilgilerinin etkin bildirimini sağlar,

• Sınırsız sayıda grafiksel (en çoklar, duruşlar, arızlara v.b.) rapor almanızı sağlar.

Onarım Programının desteklediği bakım yöntemleri şunlardır;

• Periyodik Bakım
• Arızi Bakım

Tesis Periyodik Bakım

Ekipmanların ile makinelerin geçmişteki performans ve çalışma şartları ve bakım ekibinin deneyimi göz önünde bulundurularak, ekipmanın ile makinenin hangi zaman aralıklarında durdurularak bakıma alınacağı belirlenir. Yani periyotlara bağlı koruyucu bakımdır.

Bakım uygulanacak her ekipman ve makine için birden çok bakım tarifi belirtilebilir. Entegre Tesis Periyodik Bakım ve bu bakım yöntemi genelde bugün endüstride en çok kullanılan bakım yöntemidir. Aynı şekilde, denetime dayalı olarak bakıma alınan makinede hangi parçaların değiştirileceği belirlenir ve bu parçalar stokta hazır bulundurulur.

Arıza Bakım

Ekipmanın ya da Makinenin oluşan beklenmedik bir arıza nedeniyle durduğunda yapılan bakım ve onarımları içermektedir. Yani arıza oluştuğunda yapılan bakımdır. Entegre Tesis Periyodik Bakım, genelde bu bakım yöntemi; çok sayıda yedekleri bulunan ve fazla pahalı olmayan makinelerle üretim yapan tesislerde ve atölyelerde uygulanabilir. Ancak, bu bakım yönteminin en önemli dezavantajı, hasarın ne zaman meydana geleceği bilinmediğinden, gerçek bir üretim planı yapmanın oldukça zor olmasıdır.

Periodic maintenance

The malfunctioning of machinery and facilities or their operation below their capacity causes significant losses. Modern maintenance systems developed in line with zero errors, zero accidents, zero stoppages and naturally achieving minimum losses gain importance.

Nowadays, facilities make large investments in equipment / machinery and equipment and therefore they want to get the return of these investments. And by using new Maintenance Methods, they aim to minimize the technical problems that may occur with planned maintenance, increase efficiency and prevent the occurrence of effects that increase costs.

Maintenance is the set of activities carried out to ensure that the equipment and systems in the enterprise maintain their functions at the highest performance. Maintenance activities should be directed to 4 main objectives; * To reduce the cost, * Contributing to product quality * Increasing plant life * To ensure continuity With New Maintenance Methods, it is ensured that before periodic maintenance, workforce and spare parts needs are calculated, maintenance work orders are automatically created for periodic maintenance, work orders are followed up, the actual workforce and spare parts used in maintenance are entered into the system, and the relevant maintenance personnel are warned. By determining the workforce and spare parts needs for periodic maintenance, possible bottlenecks can be detected and stock costs can be prevented by preventing unnecessary stocks. In addition, the actual costs incurred in maintenance work orders can be examined in detail. Different calculation reports and graphics allow cost analysis to be performed.

YGBS EASY LIFE Yönetim Hizmetleri A.Ş. By using new Maintenance Methods, we arrange the periodic maintenance of enterprises, facilities, machines, other tools and equipment, and we ensure that activities carried out to eliminate unexpected failures are planned and recorded regularly.

The purpose of Maintenance Management is that all fixtures existing in an enterprise and incurring costs for maintenance costs; With the help of modern methods, it is to ensure that they are ready for use with the longest life, without any defects and at the least cost. And especially in facilities that provide uninterrupted service, it increases the efficiency of the process by minimizing the problems and problems that may arise.

In facilities where Maintenance Management is applied correctly; equipment (fixtures) fully respond to the need, while equipment maintenance costs are less than 10% of the total production costs. This value can be reduced to 3% or even 2% depending on the level of maintenance applied and the type of facility. As a result, Contemporary and Modern Maintenance Management is a fairly new concept that is tried to be applied in businesses. When it comes to Contemporary and Modern Care Management; It is understood as a management system that uses modern maintenance methods together with modern maintenance equipment and modern management systems in harmony and as a whole.

Facilities machinery, building, equipment etc. prepares the periodic maintenance plans of the equipment, follows the maintenance and repairs, workmanship, material consumption, external maintenance expenses, breakdown statistics on the basis of work orders, malfunctions, maintenance done outside the company, etc. We carry out controls with our technical team with software, which supports maintenance types.

YGBS EASY LIFE Yönetim Hizmetleri A.Ş. Maintenance Program Software We Use;

* Provides timely and economical maintenance of maintenance work,

* Ensures that all malfunctions are recorded and the financial burden of each malfunction is monitored,

* Thanks to the periodic maintenance model, it ensures that the planned maintenance of each machine is kept under control and the machine life is increased,

* Thanks to the periodic maintenance model, it ensures the necessary workforce and spare part needs to be determined in advance

* Thanks to the periodic maintenance model, it enables planners to make a healthier production plan,

* Thanks to the predictive maintenance model, it ensures that measurement values are entered for each machine and automatic maintenance instructions are given within the specified tolerance range, thus protecting the machines from possible malfunctions,

* It provides maintenance costs (labor and material) on the basis of machine group, machine and work order,

* Thanks to Safety and Work Instructions, it reduces the possibility of making mistakes, increases workforce productivity and provides a “KNOWLEDGE BANK” for maintenance,

* Provides monitoring of maintenance personnel’s performance,

* Provides the reporting of maintenance statistics and machine life since maintenance history is kept,

* Thanks to the warning system, it provides effective notification of the information of Malfunctions, Open Breakdown Work Orders, Open-Plan Maintenance Work Orders, Pending Work Requests, Overdue Maintenance, Upcoming Maintenance and Critical Stock Levels,

* It allows you to get unlimited number of graphical reports (most, stops, failures etc.). The maintenance methods supported by the Repair Program are as follows;

* Periodic maintenance

* Breakdown Maintenance Periodic maintenance: Considering the past performance and working conditions of the equipment / machines and the experience of the maintenance team, it is determined at what intervals the equipment / machine will be stopped and taken into maintenance. In other words, it is preventive maintenance depending on periods.

Multiple maintenance descriptions can be specified for each equipment / machine to be maintained. This maintenance method is generally the most used maintenance method in the industry today. Likewise, it is determined which parts will be replaced in the machine that is taken into service based on the inspection and these parts are kept ready in stock.

Malfunction Maintenance: It includes maintenance and repairs when the equipment / machine stops due to an unexpected failure. In other words, it is the maintenance done when the fault occurs. Usually this maintenance method; It can be applied in plants and workshops that have a large number of spares and produce with inexpensive machines. However, the major disadvantage of this maintenance method is that it is quite difficult to make an actual production plan, as it is unknown when the damage will occur.

Sosyal medyamızı takip edebilirsiniz.

Apartman Yönetimi
YGBS, yaşam alanlarında güven ve huzur ortamı sunuyor.
Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin güvenilirliği; Sözün ve davranışın tutarlılığı, özün sözün bir oluşudur. İtibarımızı her şeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz. Teknolojik gelişmelere ve standartlara uygun olarak siteler, tesisler için profesyonel tesis yönetim hizmeti veririz.
Yahya SAĞIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.