İstanbul : (0216) 701 11 55

HUZURLU YAŞAM ALANLARI

AYDINLATMA METNİ

(MÜŞTERİLERİMİZ/ZİYARETÇİLERİMİZ)

VERİ İŞLEYEN/VERİ SORUMLUSU

Unvan                        : YGBS EASY LIFE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Adresi                         : Yayla Mah. Şinasi Dural Cad. No: 27 K: 5 Tuzla İstanbul

Telefon                       : 0216 – 701 – 11 – 55/56                  

E-mail                         : info@ygbseasylife.com

 

YGBS EASY LIFE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. (YGBS) tarafından kişisel verilerinize ve yasal haklarınıza saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Genel Bilgilendirme            :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

YGBS, profesyonel site yönetimi hizmet sözleşmesi kapsamında: Adınız, Soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adres bilginiz ve sair kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerine riayet ederek koruyacağını; aksine bir bilgilendirme ya da hukuka uygunluk sebebi olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi       :

Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme “kişisel verilerin işlenmesi” denilmektedir. 

 

Kişisel Verileriniz İşlenirken Aşağıdaki Kurallara Dikkat Edilmektedir:

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Veri Sorumlusu ve Temsilci :

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak veri işleyen olarak YGBS tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. YGBS, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydı gerçekleştirilerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olunacağı beyan edilmektedir.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz   :

 1. KAMERA/SES KAYIT SİSTEMLERİ

İşlenecek Kişisel Veriler

YGBS Easy Life, merkez binasında, şubesinde ve iş ortağı site içerisinde (altında kamera/ses kaydı alındığına dair uyarı ve aydınlatma metni karekodu içeren levhaların yer alacak şekilde) sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları ile kişisel verileri yasalara uygun olarak işlemektedir. Kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Kamera Kayıtlarının İşlenme Amacı

Kamere kayıtları kişisel verilerinizi:

 • YGBS Easy Life (*yönetim binası, siteler vs.*) içi güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi,
 • Verimliliğinin arttırılması,
 • YGBS Easy Life ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 • İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı bu amaçlara uygun olarak belirlenmektedir.  Kişilerin mahremiyet hakkını ve güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme ve kayıt işlemi yapılmamaktadır. 

Kamera Kayıtlarının Aktarımı ve Korunması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla, idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yönetim kurulu üyeleri, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşabilmekteyiz. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kanunun 5. maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Kamera Kayıtlarının Güvenliği ve Saklanma Süresi

Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kamera kayıtları 7-10 gün süre ile özenle korunmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. SAKİN BİLGİ FORMU DOLDURULMASI

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İçeren Doküman

Kişisel Veri İşleme Amacı

Veri Aktarımı

Kimlik Verisi (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Ana-Baba Adı, Doğum Tarihi, Yabancı Uyruklular Yönünden Pasaport No)

Form

Nüfus Cüzdanı

İkametgah Senedi

Kira Sözleşmesi/Tapu

Fatura

Araba Ruhsatı

*Veri Sorumlusunun/Veri İşleyenin 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu’ndan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüğü

*Hizmet Sözleşmesinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

*Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

*Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Şirket dışından hizmet alınan muhasebe birimlerine

*Profesyonel Yönetim hizmeti sözleşmesi kapsamında birlikte çalıştığımız iş ortaklarına 

 

İletişim Verisi (Adres, Telefon, E-posta, Yabancı Uyruklular Yönünden Adres Kodu)

Form

İkametgah Senedi

Kira Sözleşmesi

Fatura

Araba Ruhsatı

*Veri Sorumlusunun/Veri İşleyenin 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu’ndan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüğü

*Hizmet Sözleşmesinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

*Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

*Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Şirket dışından hizmet alınan muhasebe birimlerine

*Profesyonel Yönetim hizmeti sözleşmesi kapsamında birlikte çalıştığımız iş ortaklarına 

Aynı Konutta Oturan Diğer Kişilerin Kimlik Bilgileri

Form

Nüfus Cüzdanı

İkametgah Senedi

Kira Sözleşmesi

Fatura

Araba Ruhsatı

*Veri Sorumlusunun/Veri İşleyenin 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu’ndan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüğü

*Hizmet Sözleşmesinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

*Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

*Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Şirket dışından hizmet alınan muhasebe birimlerine

*Profesyonel Yönetim hizmeti sözleşmesi kapsamında birlikte çalıştığımız iş ortaklarına 

 

 

 1. TAŞINMA BİLGİ FORMU DOLDURULMASI

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İçeren Doküman

Kişisel Veri İşleme Amacı

Veri Aktarımı

Kimlik Verisi (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Ana-Baba Adı, Doğum Tarihi)

Form

Nüfus Cüzdanı

İkametgah Senedi

Kira Sözleşmesi/Tapu

Fatura

Araba Ruhsatı

*Veri Sorumlusunun/Veri İşleyenin 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu’ndan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüğü

*Hizmet Sözleşmesinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

*Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

*Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Şirket dışından hizmet alınan muhasebe birimlerine

*Profesyonel Yönetim hizmeti sözleşmesi kapsamında birlikte çalıştığımız iş ortaklarına 

 

İletişim Verisi (Adres, Telefon, E-posta)

Form

İkametgah Senedi

Kira Sözleşmesi

Fatura

Araba Ruhsatı

*Veri Sorumlusunun/Veri İşleyenin 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu’ndan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüğü

*Hizmet Sözleşmesinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

*Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

*Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Şirket dışından hizmet alınan muhasebe birimlerine

*Profesyonel Yönetim hizmeti sözleşmesi kapsamında birlikte çalıştığımız iş ortaklarına 

Aynı Konutta Oturan Diğer Kişilerin Kimlik Bilgileri

Form

Nüfus Cüzdanı

İkametgah Senedi

Kira Sözleşmesi

Fatura

Araba Ruhsatı

*Veri Sorumlusunun/Veri İşleyenin 1774 s. Kimlik Bildirme Kanunu’ndan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüğü

*Hizmet Sözleşmesinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

*Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

*Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Şirket dışından hizmet alınan muhasebe birimlerine

*Profesyonel Yönetim hizmeti sözleşmesi kapsamında birlikte çalıştığımız iş ortaklarına 

 

 

 1. ŞİRKET E-POSTA HESAPLARINA/HESAPLARINDAN E-POSTA GÖNDERİLMESİ

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

Ad, Soyad

Telefon

E-mail

İlgili kişinin müşteri memnuniyetinin sağlanması, talep/şikayetlerin, başvuruların takibi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 

 

 1. ŞİRKET İRTİBAT TELEFONLARININ/TELEFONLARINDAN ARANMASI

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

Ad, Soyad

Telefon

E-mail

Ses Kaydı

İlgili kişinin müşteri memnuniyetinin sağlanması, talep/şikayetlerin, başvuruların takibi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 

 

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülük (1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu), şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla YGBS tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.
 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 • Yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 • Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

 

Yurt Dışına Veri Aktarımı

Kişisel verinin yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (6698 sayılı Kanun) 9 uncu maddesine göre aşağıdaki durumlardan birinin varlığı gerekir:

 

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması,
 • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması

6698 sayılı Kanun, kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılması bakımından aynı şartları aramakla birlikte kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında ek tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Buna göre, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için 6698 sayılı Kanunda belirlenmiş şartlar maddeler halinde aşağıda detaylandırılmıştır:

 

1- İlgili kişinin açık rızasının bulunması

İlgili kişinin açık rızası var ise kişisel verinin yurt dışına aktarılması mümkündür. Bu sebeple tarafınızdan açık rıza talep edilecektir. 

 

2- Yeterli korumanın bulunması

Kişisel veri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından henüz belirlenmemiştir.  Belirlendiği takdirde buna ilişkin güncellemeler veri sorumlusu tarafından ivedilikle yerine getirilecektir. 

 

YURTDIŞINA AKTARILABİLECEK KİŞİSEL VERİLER:

Şirketimizin e-posta serverları Yandex uzantılı olduğu için gönderilen ve alınan e-postalar yurtdışına aktarılmaktadır.  Yurtdışına veri aktarımı yasa gereği ayrıca bir açık rıza metni onaylanması ile mümkündür. 

Açık rıza vermek istemediğiniz takdirde bize aşağıda belirtilen diğer iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. 

 

ŞİRKET E-POSTA HESAPLARINA/HESAPLARINDAN E-POSTA GÖNDERİLMESİ

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

Ad, Soyad

Telefon

E-mail

İlgili kişinin müşteri memnuniyetinin sağlanması, talep/şikayetlerin, başvuruların takibi

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıdaki linkte yer alan adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını aşağıdaki adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu aşağıdaki mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

-İlgili Kişi Başvuru Formu-

Aydınlatma metnini okudum, anladım.

İlgili Kişi

Ad-Soyad-Tarih-İmza

 

 

Canlı Destek
Canlı Destek
YGBS WhatsApp Hattı
YGBS'ye hoş geldiniz, yardıma ihtiyacınız olursa bu mesajı yanıtlayın, çevrimiçiyiz ve yardım etmeye hazırız.